Privacy beleid

WaterWerk Training & Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

WaterWerk Training & Coaching doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Enkel die gegevens worden verwerk welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit met u overeengekomen is en nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.
  • Als eigenaar van WaterWerk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kunt u mij bereiken via het telefoonnummer, zoals aangegeven op mijn contactpagina.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten:

Persoonsgegevens van klanten worden door WaterWerk Training & Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden en voorschriften vanuit de beroepsethiek;
  • Voldoen aan de eisen die opdrachtgevers aan facturen stellen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdrachtbevesteging of offerte.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WaterWerk Training & Coaching de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geboortedatum;
Geslacht;
Uw persoonsgegevens worden door WaterWerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de training/leergang of coaching en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

De personen die namens WaterWerk Training & Coaching van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn systemen;
Ik maak een back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


WaterWerk training & Coaching testen en evalueren regelmatig de maatregelen die wij genomen hebben.


Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die WaterWerk van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door WaterWerk. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door WaterWerk te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan zo’n verzoek.

Als u eens toestemming gegeven heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Informatie aanvraag